Mini-dagplejen er et tilbud til børn med særlige behov i alderen 0-4 år. Mini-dagplejen er et tilbud, hvor der ydes en ekstra pædagogisk indsats til.

Mini-dagplejerne er specialansat blandt eksisterende dagplejere til at tage vare på disse børn. Barnet kan indskrives i Mini-dagplejen efter dets behov svarende til 2-4 pladser.

En mini-dagplejer er fagligt velfunderet, rummelig og omsorgsfuld, og det enkelte Mini-dagplejehjem tilpasses børnenes behov.

Mini-dagplejen er et tilbud om pasning af barnet i hjemlige omgivelser, hvor der er et tæt samarbejde mellem forældre og Mini-dagplejer i forhold til barnets særlige behov. Barnet har en kontinuerlig og stabil kontakt til én primær person og højest ét andet barn. Dette bevirker at der skabes optimale udviklingsbetingelser i forhold til nærvær, ro og omsorg for det enkelte barn. 

Barnets læring, udvikling og individuelle behov er i centrum. Der er tid og rum til at Mini-dagplejeren – i samarbejde med forældre, Mini-dagplejekonsulenter og andre faglige samarbejdsparter – kan have fokus på det enkelte barns trivsel, udviklingstrin og -mål.

I Mini-dagplejen lægges der vægt på, at det enkelte barn stimuleres ud fra dets konkrete udviklingstrin, som ikke nødvendigvis svarer til barnets alder. Dette gøres ved, at der arbejdes målrettet ud fra det enkelte barns udgangspunkt og de efterfølgende målsætninger.

I Mini-dagplejen afholdes der - efter behov - statusmøder omkring barnets trivsel og udvikling. På disse statusmøder kan relevante samarbejdsparter deltage, og der udarbejdes handleplaner og målsætninger for næste udviklingsfase og -mål for barnet.

I Mini-dagplejen er de enkelte dagplejehjem indrettet således, at der tages et stort hensyn til børnenes individuelle pædagogiske behov, samt et minimum af smitterisici.

Når barnet overleveres til andet pasningstilbud, gøres dette altid med hensyntagen til barnets behov og udvikling som første prioritet.

Minidagplejen, en del af dagplejen 
Mini-dagplejekonsulenternes opgaver 
I Mini-dagplejen er der ansat to Mini-dagplejekonsulenter, som fører tilsyn ved Mini-dagplejerne efter behov - dog mindst en gang om måneden. Samarbejdet mellem Mini-dagplejekonsulenterne og forældre er tættere end i en almindelig dagpleje, da der ofte er faglige udtalelser og observationer i forhold til barnets særlige pædagogiske behov, som andre samarbejdsparter skal orienteres om. Mini-dagplejekonsulenterne varetager den pædagogiske rådgivning og vejledning, i forhold til Mini-dagplejernes arbejde med de enkelte børn og forældre. Mini-dagplejekonsulenterne udarbejder ligeledes beskrivelser, handleplaner og diverse indstillinger i forhold til det enkelte barn.

Når et barn udsluses fra Mini-dagplejen til et andet pasningstilbud, er det Mini-dagplejekonsulenterne, der sikrer kontakten mellem Mini-dagplejen og den kommende institution i forhold til overlevering af barnet.

Mini-dagplejeren 
Jobbet som Mini-dagplejer, kræver en særlig faglig og personlig indsigt eller erfaring i forhold til at arbejde med børn med særlige behov. Der stilles ikke krav om specifik uddannelse, men at den enkelte Mini-dagplejer er parat til eventuelle omstruktureringer af personlige og familiemæssige forhold. Det kan eksempelvis være i forhold til egne børn, som kommer i huset – det er ikke altid at Mini-dagpleje børnene kan rumme dette – eller mødet med ”fremmede” både i og uden for huset. Mini-dagplejeren er indstillet på, at der kan være lange perioder, hvor det ikke er muligt at forlade huset, hvis der indskrives børn, som ikke tåler dette.

Behovet hos de enkelte børn og familier, har afgørende betydning for Mini-dagplejerens arbejdsgange og rutiner. Dette kræver en høj grad af empati, rummelighed og anerkendelse overfor den enkelte familie.

Mini-dagplejerne modtager løbende supervision samt opkvalificering i form af relevante kurser og uddannelsestilbud.

Gæstepleje for Mini-børn
Ved Mini-dagplejerens fravær kan der tilbydes gæstepleje til børn fra Mini-dagplejen. Tilbuddet om gæstepleje er ved en almindelig dagplejer, hvor der oftest vil være 4 børn udover Mini-dagplejebarnet. Dette bevirker, at barnets behov ikke kan tilgodeses på samme måde som i Mini-dagplejen.

Visitation
Visitation til Mini-dagplejen sker i det overordnede visitationsudvalg for 0-6 års området, hvor bl.a. ovenstående Mini-dagplejekonsulenter er repræsenteret.

Målet med fælles visitering for børn med særlige behov - på 0 til 6 års området - er, at skabe et overblik over viften af specialtilbud, således at borgeren oplever en sammenhæng i indsatsen til gavn for det enkelte barn. Overgangen fra et tilbud til et andet, gøres så lempeligt som muligt for barnet, og derudover udnyttes ressourcer og kompetencer på området bedst muligt.

Visitation til Mini-dagplejen foretages i visitationsudvalget ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger.

Følgende faggrupper kan indstille til en plads i Mini-dagplejen:

• Sundhedsplejen 
• Småbørnskonsulenter
• Socialrådgivere/sagsbehandlere
• Dagplejekonsulenter
• Visitationsudvalget

Sagsgang før og efter visitering til Mini-dagplejen Hvis vi bliver opmærksomme på, at et allerede indmeldt barn i dagplejen får brug for en Mini-dagplejeplads, kontakter de ansvarlige konsulenter Mini-dagplejekonsulenterne. Herefter er det et samarbejde mellem forældre og Mini-dagplejekonsulenter, som afgør, hvilket tilbud barnet fremadrettet skal tilbydes.

Når barnet er visiteret til en Mini-dagplejeplads, tager Mini-dagplejekonsulenterne på hjemmebesøg hos familien for at afklare barnets pædagogiske behov, så der kan findes det bedst egnede Mini-dagpleje tilbud. Herefter orienteres Mini-dagplejeren om barn og familie.

Forældrene inviteres til et indledende opstartsmøde hos Mini-dagplejeren, hvor også Mini-dagplejekonsulenterne samt relevante samarbejdsparter deltager.

For at opnå optimale udviklingsvilkår for det enkelte barn, gives der vejledning til Mini-dagplejeren om særlige pædagogisk træning/behandling el. lign. Yde

 

Yderligere information:
En lille folder om Mini-dagplejen findes hos socialrådgivere, Sundhedsplejen, Pladsanvisningen, PPR, på sygehuse og ved praktiserende læger.

Folderen kan i øvrigt rekvireres på Dagplejekontoret, Dyrehavevej 108A, 6000 Kolding.