09.09.2019 skal revideres af Ulla J + team

Mål:
At arbejde målrettet med at skabe udviklingsstøttende kontakt med børn, og især med børn, der af den ene eller den årsag ikke trivedes.

At arbejde målrette med at skabe udviklingsstøttende kontakt med børn og at udvikle dagplejerens blik for og evne til udviklingsstøttende kommunikation og samvær med det enkelte barn, grupper af børn og især bør, der af den ene eller anden årsag ikke trives.

 

De fleste børn trives og nyder tilværelsens store og små udfordringer i dagplejehverdagen. Trivsel handler om at have det godt og at være i balance med sig selv og andre, og trivsel viser sig gennem vitalitet, initiativlyst, tillid, selvværd, selvstændighed samt at have alderssvarende sociale og verbale kompetencer.

Men der er børn, hvor hverdagens oplevelser udfordrer barnet på en sådan måde, at barnets måde at give og modtage kontakt, udfordrer den voksne i at forstå meningen bag adfærden. Dette kan resultere i afstemningsvanskeligheder, som begrænser og hæmmer udviklingen af nære relationer, og hermed barnets udviklingsbehov.

Marte Meo er en velegnet metode til fælles afsæt for udviklingsstøttende indsats. Metoden aktiverer udvikling frem for at kompensere for mangler og svagheder. På den måde kan et udviklingsstøttende samspil, målrette og optimere trivslen hos barnet, så udfordringer bliver domineret af overskud frem for af underskud samt af muligheder frem for umuligheder.

Marte Meo’s grundtanke er, at voksne lærer at forstå børn bedre, så de lærer at understøtte deres udvikling bedst muligt. Marte Meo er en kontaktmetode, som vi ved, udvikler nære relationer og trivsel. Hos både børn og voksne.

Marte Meo betyder ’ved egen kraft’ og er en kommunikationsmetode, som er udsprunget af den nyere udviklingspsykologiske forskning og teorier om samspillets og anerkendelsens betydning for barnets udvikling og trivsel.

Marte Meo metoden tager sit afsæt i den nyeste udviklingspsykologi, hvor barnet ses som kompetent og aktiv i dets egne udviklingsprocesser. Børns udvikling foregår i nære relationer med mennesker. Vi ved derfor at børn ikke udvikler sig selv, det lærer de i relationen med nære omsorgspersoner, deres forældre og dagplejere m.fl.

Dion Sommer, ansat ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, formulerer relations paradigmet som helt centralt og han skriver (2010, s. 232-233): ”Individet eksisterer i en nær og gensidig sammenhæng med andre. Man må derfor altid se den enkelte i de sammenhænge, hun/han indgår i. Med relationen som omdrejningspunkt flyttes fokus derfor fra det enkelte barn til de sociale processer, det er involveret i. ”Det kompetente barn” er i virkeligheden en misvisende, individfokuseret betegnelse. Intet menneske kan være kompetent til noget som helst, hvis ikke det har været og er i kompetente relationer. En kompetence er altså kun personen som et socialt skabt produkt – et resultat af en årelang kvalificeringsproces med andre mennesker”.

Fokus på det der lykkes 
Hypotesen bag Marte Meo metoden er, at vi skal lære af vores succeser. Derfor sætter metoden fokus på ressourcerne, og på at den professionelle dagplejer ser og reflekterer over egen praksis – gør jeg det, jeg tror jeg gør til glæde og udvikling for den anden?

Samspillet i centrum
Det centrale i Marte Meo metoden er, at fokus er flyttet fra det enkelte menneske til samspillet mellem mennesker. I stedet for at søge efter, eller finde problemer hos barnet eller den voksne, er vi i Marte Meo metoden optaget af, hvordan samspillet er imellem barn og voksen. Vi kan således sætte nye udviklingsprocesser i gang ved at ændre på samspillet.

Marte Meo er udviklet gennem mikroanalytiske studier af, hvad der karakteriserer et velfungerende samspil. Metodens grundlægger hollandske Maria Aarts har operationaliseret denne særlige kommunikationsform, så den gennem videooptagelser af samspil kan observeres og analyseres.

I Marte Meo regi kaldes dette for et udviklingsstøttende samspil, som kan sammenføjes til det anerkendende samspil. Vi ved, at et udviklingsstøttende samspil vil være trivsels- og mestringsfremmende.

Marte Meo i dagplejen

Marte Meo er et tilbud til dagplejeren der gerne vil reflektere professionelt over sin egen praksis.

Marte Meo er et tilbud, hvor der ydes en ekstra pædagogisk indsats til børn der ikke trives, og hvor dagplejeren er udfordret i, at understøtte barnets udvikling bedst muligt.

I Marte Meo benytter vi videooptagelser af samspillet mellem dagplejer og dagplejebørnene. I videooptagelserne vil barnet vise sine kompetencer/ressourcer og udviklingsbehov og dagplejeren vil vise sine udviklingsstøttende potentialer.

Marte Meo terapeuten vil i en analyse af samspillet i videoen, kunne give dagplejeren faglig viden om børns udvikling og vise konkret hvad dagplejeren kan gøre, for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Marte Meo terapeuterne i dagplejen er internationalt certificerede og har et terapeutisk uddannelsesforløb på ca. 18 kursusdage der har strukket sig mellem 12 -14 måneder. Uddannelsen afsluttes med eksamen, hvorefter man bliver certificeret Marte Meo terapeut.

Fremgangsmåde 
Et Marte Meo forløb består af 2-6 optagelser og tilbagemeldinger. Situationerne som optages er udvalgt af Marte Meo terapeuten, ud fra de problemstillinger dagplejer/forældre har bedt om hjælp til. Der optages ca. 10 min. til hver gang. Marte Meo terapeuten har udvalgte klip der bliver vist til dagplejer/forældre/ konsulent, og i forlængelse heraf får dagplejeren et arbejdspunkt. Arbejdspunktet er et særligt udvalgt samspilsprincip, som dagplejeren kan gøre noget mere af i forhold til at afhjælpe problemet og støtte barnets udvikling.

Visitation 
Marte Meo teamet består af dagplejekonsulenter som er uddannet Marte Meo terapeuter. Teamet tilbyder Marte Meo forløb til hele dagplejen i Kolding Kommune. Når der ønskes et Marte Meo forløb, kan dagplejekonsulenten i samarbejde med dagplejer og forældre kontakte teamet med en beskrivelse af hvad der ønskes hjælp til.

Yderligere information: 
Du kan få mere af vide om Marte Meo ved at henvende dig til  Marte Meo Foreningen i Danmark hjemmeside: www.martemeo.dk