Dagplejens tilbud

Dagplejen er et pædagogisk tilbud for 0-3 årige som tilbyder trygge og nære relationer og rammer for børnene. Dagplejen understøtter børnenes sunde udvikling, kompetencer og ressourcer.

Et særligt fokuspunkt i dagplejen er det relationelle samspil mellem barn og dagplejer. Kvaliteten af det samspil der tilbydes og den relation der udvikles er altafgørende for et barns udvikling. Det er herigennem nye kompetencer udvikles til gavn for de relationer, som skal opbygges til andre børn og voksne livet igennem.

Børn er afhængige af at vokse op i rammer og samvær med kærlige, empatiske og indlevende voksne, der støtter barnet i sin selvudvikling og styrker den socioemotionelle kompetence, der gør at de trives og er i stand til at mestre livets udfordringer.

I dagplejen er inklusion ikke noget nyt, men en del af hele den måde dagplejen er bygget op på. I det lille og nære miljø er der plads til forskellighed, børnenes forskellige evner og kompetencer og alle oplever sig som en del af fællesskabet. I den lille børnegruppe bliver det enkelte barn set og hørt og føler sig derved værdifuld. I stedet for at se fejl, ser vi barnets mestring, det barnet er god til, og støtter og udvikler barnet til at gøre mere af det.

Forældre er børns centrale base og har ansvar for barnets udvikling og trivsel. Vores samfund er indrettet således, at forældre i dag har behov for et pasningstilbud til deres børn og derfor spiller dagtilbud og skole en stor rolle i børns liv og trivsel. Det stiller store krav til de professionelle og betydningsfulde voksne, der er en del af børns hverdag. Vi skal være bevidste, om den baggrund børn kommer fra. Vi skal være udviklingsstøttende i den kontakt, vi tilbyder, og styrke barnets selvudvikling, så barnet føler at det kan mestre de udfordringer, det møder på en hensigtsmæssig måde.

Dagplejeren har den faste daglige kontakt med børn og forældre. Dagplejeren er en af de første professionelle omsorgspersoner barnet får tillid til, en nær og primær omsorgsperson!

Den tætte relation og tilknytning, giver dagplejeren mulighed for at kende og tyde barnets signaler.

Dagplejeren er en sikker base, hvor barnet agerer i en tryghedssfære med forudsigelighed, struktur og kontinuerlighed, der giver barnet mod til at turde bevæge sig rundt og ud i verden.

Dagplejeren kan rumme barnets adfærd, vrede, utryghed osv. Barnet får relationelle erfaringer, som skaber tillid til omverdenen. Barnet udvikler gode mestrings-strategier til at favne og udvikle dets følelsesmæssige og sociale kompetencer.

Dagplejekonsulenten er forældrenes garant for at dagplejen udvikler sig ud fra de præmisser, som både politikere og forældrebestyrelse er med til at fastsætte.

Dagplejekonsulenten er med til at udvikle dagplejerens blik for og evne til udviklingsstøttende kommunikation og samvær med det enkelte barn, grupper af børn og børn med særlige behov.

Dagplejekonsulenten observerer og understøtte det relationelle samspil mellem barn og dagplejer, og vejleder dagplejeren i arbejdet med barnet.

Dagplejekonsulenten skal sikre, at alle børn behandles lige, ved at de behandles forskelligt, derfor skal nogle børn have en særlig opmærksomhed, for at understøtte deres udvikling bedst muligt.

Dagplejekonsulenten sikrer, at dagplejeren reflekterer over egen praksis, så det giver grundlag for ændring, hvor det viser sig nødvendigt.

Det er dagplejekonsulenten, der skal få øje på andet end de synlige tegn hos børnene, dem der ser om bagved!

Dagplejekonsulenten er med til at kvalitetssikre det pædagogiske felt i dagplejen og er med til at sørge for, at en dagplejers bekymring for et barn tages alvorligt.